fbpx
(0)
250 m2 ekspozycjifachowe doradztwodowóz gratis do 50 km
materace, łóżkałóżka kontynentalneszafki nocne i komody

Lux Materac

Dobry sen zwiększa produktywność, poprawia nasze samopoczucie i prowadzi do podniesienia ogólnego komfortu życia. Na jego jakość niewątpliwie ma wpływ to na czym śpimy. Jeśli więc chcesz zagwarantować sobie najwyższy komfort snu zacznij od doboru odpowiedniego materaca.

 

Wybór materiałów i technologii stosowanych do produkcji materacy przyprawia Cię o lekki ból głowy? Skorzystaj z naszej pomocy! Posiadamy wiedzę i doświadczenie, dzięki któremu nasi klienci mogą spać spokojnie. Odwiedź nasz sklep z materacami, wypróbuj na miejscu najlepsze rozwiązania i skorzystaj z naszych porad. Pomożemy wybrać najlepszy materac dla Twoich potrzeb.

 

Gwarantujemy krótkie terminy realizacji zamówień oraz bezpłatną dostawę w promieniu 50 km od naszej siedziby. Realizujemy ją natychmiast po otrzymaniu Twojego zamówienia od producenta. Przyjmujemy również nietypowe zlecenia na materace oraz łóżka w każdym wymiarze.

 

Zapraszamy 7 dni w tygodniu.

 

Odwiedź nasz sklepskontaktuj się z nami

Oferta

W salonie Lux Materac znajdziesz wszystko to co niezbędne aby zagwarantować sobie najlepsze warunki dla zdrowego i wygodnego snu. Posiadamy bogatą ofertę materacy, łóżek, szafek nocnych, stelaży, kołder i poduszek z których większość możesz wypróbować na miejscu. Doskonale znamy najnowsze trendy i technologie zapewniające najwyższy komfort w nowoczesnej sypialni. Jeśli masz nietypowy pomysł, szukasz oryginalnego kształtu materaca lub łóżka, albo chciałbyś abyśmy pomogli Ci zrealizować Twoją wizję, nie wahaj się powierzyć nam tego zadania. Świetnie radzimy sobie ze standardowymi zamówieniami ale wprost uwielbiamy wszelkie wyzwania. Odwiedź nas i przekonaj się sam.

ZAPOZNAJ SIĘ Z PEŁNYM KATALOGIEM PRODUKTÓW W SEKCJI SKLEP

<!–

CENNIK – MATERACE, STELAŻE, PODUSZKI  CENNIK – ŁÓŻKA, SZAFKI, AKCESORIA

 

–>

Jak właściwie kupować materac?

Decy­du­jąc się na kupno mate­raca, który ma nam zapew­nić odpo­wiedni wypo­czy­nek, relaks i kom­fort snu powin­ni­śmy poświę­cić mu nieco wię­cej uwagi. Nim wybie­rzemy się do sklepu musimy usta­lić jak wiele funk­cji ma speł­niać mate­rac i jakie wymiary nam odpo­wia­dają. Pamię­tajmy, że dla osoby doro­słej mate­rac powi­nien być dłuż­szy o około 20 cm od jej wzro­stu, a sze­ro­kość co naj­mniej 90 cm dla jed­nej osoby. Na kom­fort spa­nia istotny wpływ ma rodzaj zasto­so­wa­nych mate­ria­łów takich jak: pianka poli­ure­ta­nowa, lateks czy sprę­żyny. Zapy­tajmy o cer­ty­fi­katy na mate­riały użyte przy pro­duk­cji mate­raca. Mate­rac wyko­nany ze złej jako­ści pro­duktów odbije się na kom­for­cie snu i jego trwa­ło­ści. Przy wybo­rze inte­re­su­ją­cego nas modelu nie kie­rujmy się tylko jego wyglą­dem, prze­te­stujmy go jesz­cze w skle­pie. Na mate­racu powin­ni­śmy się poło­żyć (ni­gdy nie sia­dajmy), zwróćmy uwagę jak dosto­so­wuje się do naszego poło­że­nia i kształtu ciała. Powierzch­nia mate­raca powinna być równa i ela­styczna, tak aby dokład­nie pod­pie­rała każdą część ciała i pozwo­liła pozo­stać krę­go­słu­powi w swoim natu­ral­nym kształ­cie.

1

Charakterystyka materacy

Czyli, jak się nie pogubić.

Bogaty wybór rodza­jów mate­racy może przy­pra­wić o ból głowy, pierw­szym kry­te­rium wyboru jest wypeł­nie­nie (wkład) mate­raca, czyli to co znaj­duje się wewnątrz. Rodzaj wkładu mate­raca wpływa nie tylko na kom­fort snu, wypo­czy­nek, ale rów­nież na nasze zdro­wie. Wkład jest swo­istym „podwo­ziem” mate­raca i to jego zada­niem jest zapew­nić Two­jemu krę­go­słu­powi odpo­wied­nie uło­że­nie i pod­par­cie.
2

Twardy czy miękki?

Oto jest pytanie.

Zbyt twardy mate­rac nie pod­piera punk­towo naszego ciała co powo­duje, że naczy­nia krwio­no­śne są uci­skane a mię­śnie skur­czone i napięte. Osoba śpiąca na takim mate­racu obu­dzi się zdrę­twiała i będzie miała kło­poty z krą­że­niem. Gdy śpimy na mate­racu zbyt mięk­kim zapa­damy się a nasz krę­go­słup będzie się wygi­nał co z kolei spowo­duje bóle ple­ców i krę­go­słupa. Dla­tego waż­nym jest dobra­nie mate­raca o odpo­wied­niej dla nas sprę­ży­sto­ści. Do naj­tward­szych należą mate­race z wkła­dem płyty koko­so­wej. Do mitów należy twier­dze­nie, że mate­rac im tward­szy tym lep­szy dla krę­go­słupa. Strefy twar­do­ści wystę­pują w mate­racach o zróż­ni­co­wa­nym stop­niu twar­do­ści. Zmniej­szona sztyw­ność wystę­puje w stre­fie zwięk­szo­nego naci­sku (ramiona, bio­dra), tam gdzie ciało jest naj­bar­dziej nara­żone na ucisk, nato­miast usztyw­niona część środ­kowa mate­raca pra­wi­dłowo pod­trzy­muje syl­wetkę krę­go­słupa. Pamię­tajmy, że dla osób o wzro­ście poni­żej 160 cm strefy w mate­racach nie będą odpo­wied­nio roz­ło­żone, zatem w takim przy­padku nie kupujmy mate­raca wie­lo­stre­fo­wego.
3

Jaki materac dla dwojga?

W parze, zawsze wygodnie.

Zna­cze­nie sprę­ży­sto­ści punk­to­wej rośnie w przy­padku wyboru mate­raca dla dwojga, nawet w przy­padku śpią­cych osób o znacz­nej róż­nicy wagi, osoba o mniej­szej wadze nie powinna odczu­wać zmiany pozy­cji przez drugą osobę. Dla osób o znacz­nej róż­nicy wago­wej posia­damy mate­rac o dwóch twar­do­ściach czyli pół mate­raca o twar­do­ści H3 a dru­gie pół w twar­do­ści H2. Spe­cjalne na potrzeby naszych klien­tów pro­du­ku­jemy taki mate­rac w tech­no­logi pian­ko­wej oraz pian­kowo-kie­szon­ko­wej.
4

Rodzaje pokrowców

Dla alergików i nie tylko.

Pokrowce mate­racy w więk­szo­ści wyko­nane są z bawełny, która dobrze oddy­cha i wch­ła­nia wil­goć. Dla osób uczu­lo­nych na surowce natu­ralne prze­zna­czone są pokrowce anty­aler­giczne, wypo­sa­żone w zamek roz­dzielny z moż­li­wo­ścią pra­nia. Pokrowce piko­wane natu­ralną owczą wełną dają cie­pło, ale nie nadają się do pra­nia dla­tego są one zazwy­czaj na stałe zaszyte bez moż­li­wo­ści zdję­cia. Dla zwięk­sze­nia wygody i trwa­ło­ści mate­raca możemy zaopa­trzyć się w prze­kładkę lub ochra­niacz. Wyko­nuje się je z pianki poli­ure­ta­no­wej ze zdej­mo­wa­nym pokrow­cem nada­ją­cym się do pra­nia.
5

Materace lateksowe

Wyjątkowa elastyczność.

Lateks to zwul­ka­ni­zo­wane mleczko kau­czu­kowe, natu­ralny kau­czuk jest mie­szany z latek­sem syn­te­tycz­nym. Pro­por­cje kau­czuku natu­ral­nego decy­dują o jako­ści mate­raca. Obec­nie do budowy nie­któ­rych mate­racy wyko­rzy­sty­wany jest 100 % lateks natu­ralny. Do zalet lateksu należy jego wyjąt­kowo duża ela­stycz­ność, nie odkształca się pod wpły­wem cię­żaru. Dosko­nale spraw­dza się jako jeden mate­rac dla dwojga osób. Mate­race z wkła­dem latek­so­wym świet­nie współ­pra­cują z regu­lo­wa­nymi ste­la­żami.
6

Materace piankowe

Idealnie dostosowane do ciała.

Niek­tóre mate­race pian­kowe posia­dają wła­ści­wo­ści ter­mo­ela­styczne i sta­no­wią wyjąt­kową pro­po­zy­cję do Two­jej sypialni. Ze względu na swoje nie­zwy­kłe wła­ści­wo­ści oraz gwa­ran­to­wany kom­fort snu, zyskują one uzna­nie wśród klien­tów na całym świe­cie. Pre­zen­to­wane w tej kate­go­rii mate­race do spa­nia, w aktywny spo­sób zmie­niają swoją twar­dość pod wpły­wem tem­pe­ra­tury leżą­cej osoby, co pozwala ide­al­nie dosto­so­wać mate­rac do kształtu ciała leżą­cego, nie­za­leż­nie od jego wzro­stu lub cię­żaru. Cecha ta wiąże się z ich wie­loma wła­ści­wo­ściami proz­dro­wot­nymi. Przede wszyst­kim mate­race pian­kowe posia­dają poro­watą struk­turę pianki, która pozy­tyw­nie wpływa na krą­że­nie krwi pod­czas snu. Odpo­wied­nie uło­że­nie ciała spra­wia nato­miast, że niwe­lują one dole­gli­wo­ści zwią­zane z bólami krę­go­słupa. Dzięki dosko­na­łej ela­stycz­no­ści, mate­race pian­kowe mogą być także wyko­rzy­sty­wane do ste­laży regu­lo­wa­nych.
7

Materace sprężynowe kieszonkowe

Niezależna praca każdej ze sprężyn.

Kie­szon­kowce lub mate­race worecz­kowe bo takie funk­cjo­nują nazwy to wciąż kate­go­ria mate­racy sprę­ży­no­wych, jed­nak w odróż­nie­niu od bone­lo­wych sprę­żyny są o znacz­nie mniej­szej śred­nicy w kształ­cie walca i umiesz­czone dodat­kowo w spe­cjal­nych „kie­szon­kach” z tka­niny. Dzięki temu nie są połą­czone ze sobą i moż­liwa jest nie­za­leżna praca każ­dej ze sprę­żyn. Mate­rac zyskuje na ela­stycz­no­ści i bez trudu dopa­so­wuje się do kształtu ciała śpią­cego. Pamię­tajmy im więk­sza liczba sprę­żyn na m2 tym lep­sza sprę­ży­stość i lep­sze odwzo­ro­wa­nie kształtu ciała. Wkłady w mate­ra­cach obło­żone są pian­kami poli­ure­ta­no­wymi (tań­sze ale mniej trwałe) lub latek­so­wymi droż­sze, ale trwal­sze i o więk­szej ela­stycz­no­ści.
8

Materace termoelastyczne

Komfort dla Twoich mięśni.

 
Pianka wypeł­nia­jąca taki rodzaj mate­racy potrafi reago­wać na cie­pło ciała, pod wpły­wem tem­pe­ra­tury osoby leżą­cej pianka wypeł­nia i odwzo­ro­wuje kształt ciała za sprawą mięk­kiej powierzchni. Efek­tem dzia­ła­nia pianki jest mniej­szy nacisk na mię­śnie i naczy­nia krwio­no­śne pod­czas snu. Mate­race ter­mo­ela­styczne podob­nie jak latek­sowe nadają się do zasto­so­wa­nia z ste­la­żami regu­lo­wa­nymi.
9

Materace sprężynowe bonelowe

Stabilnie osłonięte sprężyny.

Sprę­żyny bone­lowe znaj­dują zasto­so­wa­nie od bar­dzo dawna w tapi­cer­stwie. Sprę­żyny obło­żone war­stwą ochronną w postaci filcu, włó­kien koko­so­wych lub innych wypeł­nia­czy, któ­rych zada­niem jest unie­moż­li­wie­nie wydo­sta­nia się sprę­żyny na zewnątrz. W zależ­no­ści od rodzaju war­stwy ochron­nej mate­race mogą być twarde (kokos) lub mięk­kie (filc i pianka). Liczba zwo­jów sprę­żyny świad­czy o sprę­ży­sto­ści i gru­bo­ści mate­raca. Im wię­cej zwo­jów tym mate­rac grub­szy i bar­dziej sprę­ży­sty. Przy wybo­rze mate­raca bone­lowego zwróćmy uwagę na jakość i śred­nicę drutu, jakość powinna być potwier­dzona cer­ty­fi­ka­tem ISO 9001

 

ul. Warszawska 212

05-082 Latchorzew

 

wygodny parking

otwarte 7 dni w tygodniu

 

poniedziałek – piątek 11.00 – 19.00

sobota 10.00 – 16.00

niedziela 11.00 – 16.00
(dotyczy niedziel handlowych)

KONTAKT

Jesteśmy do Twojej dyspozycji 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas, napisz lub po prostu zadzwoń.
Zadbamy o to abyś w końcu się wyspał.

Materace Łóżka Akcesoria
516 060 050
kontakt@luxmaterac.pl

ul. Warszawska 212

05-082 Latchorzew

zobacz na mapie  Podaj numer telefonu, oddzwonimy!

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest LUX MATERAC Piotr Pisarek ul. Warszawska 212 05-082 Stare Babice Latchorzew, Polska.

  oddzwonimy!

  Dziękujemy za zostawienie swojego numeru telefonu!

  Oddzwonimy jak najszybciej.

  Drogi Gościu!

  Aby dalej móc dostarczać Ci coraz lepsze usługi, potrzebujemy zgody na lepsze dopasowanie treści marketingowych do Twojego zachowania. Dbamy o Twoją prywatność. Nie zwiększamy zakresu naszych uprawnień. Twoje dane są u nas bezpieczne, a zgodę możesz wycofać w każdej chwili na podstronie polityka prywatności.

  ZGADZAM SIĘ POLITYKA PRYWATNOŚCI